ГКП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница"

ОСМС станет флагманом финансовой устойчивости отечественной системы здравоохранения

МӘМС отандық денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық тұрақтылығының көшбасшысы болады. Бұл сақтандыру сыйлықақыларының мақсатты сипатына, күтілетін шығындар мен басқа механизмдердің актуарлық талдауы нәтижелеріне негізделген Қордың кірісіне сәйкес міндеттемелердің нақты қалыптасуына байланысты мүмкін болады.

Жүйеге жарналарды қолда бар кірістерден төлеуді қамтамасыз ету және жарналардың мөлшеріне қарамастан қажетті мөлшерде медициналық көмек көрсету — МӘМС жүйесінің ынтымақтастық пен әділеттілік қағидалары.


ОСМС станет флагманом финансовой устойчивости отечественной системы здравоохранения. Это станет возможным благодаря целевому характеру страховых взносов, четкому формированию обязательств строго в соответствии с доходами Фонда, основанными на результатах актуарного анализа ожидаемых затрат и других механизмов.

Принципы солидарности и справедливости системы ОСМС предусматривают уплату взносов в систему от имеющегося дохода и получать медицинскую помощь в необходимом объеме вне зависимости от размера взносов.

#МСҚ #МӘМС #ОСМС #медицина #ФСМС #Казахстан #SaqtandyryBot #сақтандыру #БЖТ #БірыңғайЖиынтықТөлем #медицинскоестрахование #взносы #отчисления #ЕСП